នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ ចនិងទេសចរណ៍ ភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពផ្នែកសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទីផ្សារផលិតផលនិងទីផ្សារពលកម្ម
  5. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពនិងសក្ដានុពលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
  6. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងស្រុក ប្រាក់កម្ចី