នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា មានភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យាមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីសង្គមវិទ្យាខ្មែរ
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីទស្សនវិជ្ជាពិភពលោក