នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. គ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិទ្យាស្ថាន
  2. សហការជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំផែនការរបស់វិទ្យាស្ថាន
  3. រៀបចំកម្មវិធីការងារប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្ដាហ៍ជូនប្រធានវិទ្យាស្ថាន
  4. តាមដាននិងសម្របសម្រួលការអនុវត្ដការងាររបស់នាយកដ្ឋានជំនាញនានារបស់វិទ្យាស្ថាន
  5. រាយការណ៍ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិទ្យាស្ថានជូនថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថាន
  6. សម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពរដ្ឋបាលរបស់វិទ្យាស្ថានជាមួយរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ