នាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ មានភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិ
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទ្រឹស្តីនយោបាយនិងវរជននយោបាយ
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថាប័ននយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិ
  5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។