លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានសី្តទីចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

April 13, 2020 Yin Po 0

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានទទួលការអញ្ជើញពីមហាវិទ្យាល័យ​ភាសា​បរទេស​នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ឱ្យចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ …