វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត មាននាយកដ្ឋានចំនួន៩

April 10, 2020 Yin Po 0

វិទ្យាស្ថានមនុស្ស និងសង្គមសាស្រ្ត មាន៩ នាយកដ្ឋាន ដែលជាសេនាធិការឱ្យវិទ្យាស្ថាន ហើយនាយកដ្ឋាននីមួយៗមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

  1. នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
  2. នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និងសង្គមវិទ្យា