រចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

August 20, 2020 Yin Po 0

អង្គការលេខរបស់វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា»

ផ្អែកតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមមាននាយកដ្ឋានជំនាញចំនួន៩(ប្រាំបួន)ដូចខាងក្រោម៖

  • នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

លោកបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថានមនុស្ស សាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

April 10, 2020 Yin Po 0

ក-អំពីវិទ្យាស្ថាន

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈមួយចំណុះឱ្យរាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជាមានកម្រិត​ស្មើ​នឹងអគ្គនាយកដ្ឋាន។ វិទ្យាស្ថានដឹកនាំដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានមួយរូប ដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ដែលមាននាយកដ្ឋានជាចំណុះ​​ចំនួនប្រាំបួនគឺ៖

  1. នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
  2. នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្រ្តនិងយេនឌ័រ